• സൗര സബ്‌സിഡി പദ്ധതി - രജിസ്‌ട്രേഷൻ


  ഒന്നു മുതൽ മൂന്ന് കിലോവാട്ട് (1 Kw to 3 Kw) ശേഷി വരെയുള്ള സൗരനിലയങ്ങൾ സബ്സിഡിയോടെ സ്ഥാപിക്കാൻ താത്പര്യമുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾ ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.
  Register Now  സൗര സബ്സിഡി പദ്ധതി (SOURA SUBSIDY SCHEME)


  ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പുരപ്പുറ സൗരോർജ നിലയങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാൻ സബ്സിഡി നൽകുന്ന സൗര സബ്സിഡി സ്കീമിലേക്കുള്ള സോളാർ നിലയങ്ങൾ ഫാബ്‌സെമി - സോളാർ സ്ഥാപിച്ച്‌ നൽകുന്നു.

  കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ


  സർക്കാർ സബ്‌സിഡി യോട് കൂടി നിങ്ങളുടെ വീടുകളുടെ മുകളിൽ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിച്ചു വൈദ്യുതി ഉൽപാദിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുവർണ അവസരം. സംസ്ഥാനത്ത് KSEB, ANERT എന്നീ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സബ്‌സിഡി സ്കീമിൽ സ്ഥാപിക്കാവുന്ന 3Kw, 2Kw, 1Kw സോളാർ നിലയങ്ങളുടെ സബ്‌സിഡി യഥാക്രമം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

  3Kw 2Kw 1Kw
  Total Amount (₹) 1,90,500 1,35,000 75,500
  Subsidy (₹) 57,382 39,275 21,359
  Customer (₹) 1,33,118 95,725 54,141


  ഉപഭോക്താവിന്റെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചു മുകളിൽ പറഞ്ഞ കപ്പാസിറ്റിയിലുള്ള നിലയങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനും 0487-2380001 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക.

  വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താഴെ പറയുന്ന നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ്.


  Our Branches Contact Numbers
  Trivandrum 8129 839680
  Kollam 7012 552451
  Pathanamthitta 6282 019822
  Alappuazha 6282 019830
  Kottayam 6282 019830
  Eranamkulam 6282 019822
  Thrissur 6282 019822
  Palakkad 6282019823
  Malappuram 9061 167301
  Kozhikkode 9446 415202
  Kannur 7907 648957
  Vayanad 6282 019822
  Kasaragod 9747 974695
വിളിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക